Skip to main content

Regulamin strony

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.ubezpieczeniahestia.eu (dalej jako: „Strona”) jest JACEK ŚWIERCZYŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGENCJA UBEZPIECZENIOWA – JACEK ŚWIERCZYŃSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Franciszka Klimczaka 22, 02-797 Warszawa, NIP 9512029951, REGON 140425314, adres poczty elektronicznej: kontakt@ubezpieczeniahestia.eu oraz numer telefonu kontaktowego: 22 642 74 18 (dalej jako: „ERGO HESTIA Oddział w Wilanowie”, „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem ani serwisem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży czy świadczenia usług (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do ERGO HESTIA Oddział w Wilanowie po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez ERGO HESTIA Oddział w Wilanowie.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony ERGO HESTIA Oddział w Wilanowie udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@ubezpieczeniahestia.eu lub
  • pisemnie na adres: ul. Rejtana 13, 05-270 Marki.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępna jest następująca usługa elektroniczna: Strefa Wiedzy, Formularz Kontaktowy oraz Wyszukiwarka.

Strefa Wiedzy to usługa dostępna dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową. Korzystanie z niej jest nieodpłatne i następuje po przejściu na stronie głównej do zakładki „Strefa Wiedzy”, gdzie publikowane są najnowsze informacje oraz artykuły dotyczące działalności Właściciela. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania ze Strefy Wiedzy poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Kontakt” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, imienia, telefonu kontaktowego oraz treści wiadomości  i kliknięciu pola „Wyślij”.

Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem naciśnięcia symbolu lupy u góry Strony Internetowej, wpisaniu wyszukiwanej frazy w pole wyszukiwania i kliknięciu pola akcji.  Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@ubezpieczeniahestia.eu lub
  • pisemnie na adres: ul. Franciszka Klimczaka 22, 02-797 Warszawa.