Sprzedajesz?

kontynuacja polisy Właściwie wypełnij umowę sprzedaży Prawidłowo wypełniona umowa zawiera datę sprzedaży oraz pełne dane kupującego i sprzedającego – imię, nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub NIP firmy, dokładny adres, telefon. Umowa powinna być wypełniona czytelnie.

Po sprzedaży w ciągu 14 dni poinformuj o tym ubezpieczyciela Zrób ksero umowy sprzedaży, dołącz krótkie pismo przewodnie zawierające dane kontaktowe oraz numer polisy (dodatkowo wskaż także numer rachunku bankowego w celu zrealizowania zwrotu ewentualnej nadpłaty składki wynikającej z rozliczenia polisy) lub gotowy formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) i wyślij pod adres: STU Ergo Hestia SA, ulica Hestii 1, 81-731 Sopot. Dokumenty możesz także przekazać swojemu Opiekunowi.
ihestia Najwygodniej i najszybciej załatwisz to korzystając z eKonta ubezpieczeniowego www.ekonto.hestia.pl Z eKonta możesz skorzystać, jeśli masz ubezpieczenie majątkowe w Ergo Hestii, zakupione lub odnowione po 1 stycznia 2009 roku.
Wystarczy przesłać skan dokumentu sprzedaży i wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie przesłana ewentualna nadpłata składki wynikająca z rozliczenia polisy.
przekazanie policy OC Nabywca ma prawo kontynuować ubezpieczenie Ważną polisę OC należy przekazać Nabywcy pojazdu. Jeżeli Nabywca nie jest zainteresowany kontynuacją, ma prawo do złożenia pisemnej rezygnacji w każdym momencie obowiązywania polisy.
Podstawa prawna:
art. 31 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 2003 roku, z późn. zmianami).

Kupujesz?

 kontynuacja polisy Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia,
możesz to zrobić w dowolnym momencie jej trwania
Jeżeli kupiłeś pojazd pamiętaj, że jako nabywca możesz kontynuować polisę zbywcy lub wypowiedzieć umowę w trakcie trwania polisy.
ihestia Jeżeli chcesz kontynuować polisę… Jeżeli chcesz kontynuować polisę, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.
 wypowiedzenie umowy Jeżeli nie chcesz kontynuować polisy… Jeżeli nie jesteś zainteresowany kontynuacją ubezpieczenia, prześlij pod adres: STU Ergo Hestia SA, ulica Hestii 1, 81-731 Sopot wypowiedzenie umowy. Pamiętaj, aby wskazać numer polisy a także właściwą podstawę prawną – art. 31.1 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 2003 roku, z późn. zmianami).
  Koniec okresu ubezpieczenia na polisie OC nabywcy Jeżeli zdecydowałeś się na przepisanie polisy zbywcy (czyli posiadasz polisę OC nabywcy) pamiętaj, że nie przedłuży się ona automatycznie na kolejny rok. Jeżeli jesteś zainteresowany jej kontynuacją, zadbaj o to przed końcem okresu ubezpieczenia wskazanym na polisie. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, podając numer polisy, imię, nazwisko i numer PESEL ubezpieczającego. Jeżeli nie chcesz kontynuować takiej polisy, nie musisz składać wypowiedzenia – polisa rozwiąże się automatycznie z końcem okresu ubezpieczenia.