Skip to main content

Sprzedajesz?

Właściwie wypełnij umowę sprzedaży

Prawidłowo wypełniona umowa zawiera datę sprzedaży oraz pełne dane kupującego i sprzedającego – imię, nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub NIP firmy, dokładny adres, telefon. Umowa powinna być wypełniona czytelnie.

Po sprzedaży w ciągu 14 dni poinformuj o tym ubezpieczyciela

Zrób skan lub zdjęcie umowy sprzedaży lub faktury i wypełnij formularz znajdujący się na stronie Ubezpieczyciela – https://kontakt.ergohestia.pl/#/sprzedazpojazdu
Dokumenty możesz także przekazać swojemu Opiekunowi. Wtedy będzie potrzebne podanie numeru polisy, a także numer rachunku bankowego w celu zrealizowania zwrotu ewentualnej nadpłaty składki wynikającej z rozliczenia polisy.

Najwygodniej i najszybciej załatwisz to korzystając z konta Klienta iHestia – https://sso.ergohestia.pl/my.policy

Z iHestii możesz skorzystać wykupując polisę w Ergo Hestii.
Wystarczy przesłać skan dokumentu sprzedaży i wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie przesłana ewentualna nadpłata składki wynikająca z rozliczenia polisy.

Nabywca ma prawo kontynuować ubezpieczenie

Ważną polisę OC należy przekazać Nabywcy pojazdu. Jeżeli Nabywca nie jest zainteresowany kontynuacją, ma prawo do złożenia pisemnej rezygnacji w każdym momencie obowiązywania polisy.
Podstawa prawna:
art. 31 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 2003 roku, z późn. zmianami).

Kupujesz?

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia,
możesz to zrobić w dowolnym momencie jej trwania

Jeżeli kupiłeś pojazd pamiętaj, że jako nabywca możesz kontynuować polisę zbywcy lub wypowiedzieć umowę w trakcie trwania polisy.

Jeżeli chcesz kontynuować polisę…

Jeżeli chcesz kontynuować polisę, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.

Jeżeli nie chcesz kontynuować polisy…

Jeżeli nie jesteś zainteresowany kontynuacją ubezpieczenia wypełnij formularz na stronie – https://kontakt.ergohestia.pl/#/policy/step1/.
Wypowiedzenie możesz również wysłać swojemu Opiekunowi na odpowiednim druku  lub pocztą listem poleconym na adres: STU Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Pamiętaj, aby wskazać numer polisy a także właściwą podstawę prawną – art. 31 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 2003 roku, z późn. zmianami).

Koniec okresu ubezpieczenia na polisie OC nabywcy

Jeżeli zdecydowałeś się na przepisanie polisy zbywcy (czyli posiadasz polisę OC nabywcy) pamiętaj, że nie przedłuży się ona automatycznie na kolejny rok. Jeżeli jesteś zainteresowany jej kontynuacją, zadbaj o to przed końcem okresu ubezpieczenia wskazanym na polisie. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, podając numer polisy, imię, nazwisko i numer PESEL ubezpieczającego. Jeżeli nie chcesz kontynuować takiej polisy, nie musisz składać wypowiedzenia – polisa rozwiąże się automatycznie z końcem okresu ubezpieczenia.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00