Skip to main content

Ergo Podróż

Ubezpieczenia podróży

Dla tych z Państwa, którzy wybierają się w zagraniczną podróż prywatną lub służbową, proponujemy pakiet Ergo Podróż, który zapewnia kompleksową ochronę.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00

Szczegóły pakietu Ergo Podróż

Pakiet Ergo Podróż dostępny jest w trzech wariantach oferujących różny zakres i sumy ubezpieczenia. Każdy wariant składa się z pięciu głównych ubezpieczeń:

Ubezpieczenie pomocy medycznej i kosztów leczenia

 • do wyboru mamy trzy warianty z sumami ubezpieczenia kosztów leczenia – 200.000 zł, 500.000 zł i 3.000.000 zł,
 • organizacja natychmiastowej pomocy medycznej i pokrycie niezbędnych kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży za granicą, leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne (do 2000 zł), konsultacje medyczne, koszty lekarstw oraz całodobową pomoc Centrum Alarmowego,
 • transport medyczny do placówki oraz po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania, w tym transport powrotny do miejsca zamieszkania,
 • pokrycie kosztów ratownictwa, czyli poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pomoc medyczną na miejscu wypadku.

Ubezpieczenie podróż Assistance

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
 • opiekę nad dziećmi oraz osobami niesamodzielnymi podczas podróży lub przebywającymi w Polsce,
 • w razie nałożenia na Ciebie obowiązkowej kwarantanny – pobyt w hotelu wraz z wyżywieniem oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania po zakończeniu kwarantanny nawet do 10 tys. zł),
 • pomoc w tłumaczeniu, jeśli nieznajomość języka uniemożliwia Ci kontakt z lekarzem,
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
 • opiekę nad zwierzętami domowymi pozostawionymi w kraju zamieszkania,
 • przedłużenie ochrony o 48h bez konieczności opłacania dodatkowej składki w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu oraz zdarzeń losowych,
 • organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu, gdy musisz przerwać podróż np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej lub zdarzenia losowego,
 • zwrot niezbędnych kosztów noclegu i wyżywienia w razie opóźnienia lub odwołania środka transportu, o ile nie są one zwracane przez przewoźnika,
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
 • kontakt z najbliższymi krewnymi poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • wypłatę środków za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • ochronę w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku podczas podróży od momentu jej faktycznego rozpoczęcia, również na terenie Polski, do 24 godzin przed jej opuszczeniem i 24 godzin po powrocie do kraju.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

 • odpowiedzialność za szkody spowodowane innym osobom w związku z czynnościami życia prywatnego, w tym powstałe podczas uprawiania sportu lub wyrządzone przez dzieci niepełnoletnie,
 • powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia, także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego lub mienia hotelowego,
 • zwrot kosztów udziału własnego w szkodzie w wynajmowanym podczas podróży pojeździe do kwoty 2 000 zł.

Bagaż

 • ochrona w razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu,
 • obejmuje również bagaż wewnątrz pojazdu lub w zewnętrznych bagażnikach,
 • pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby w razie opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • ochronę w razie rabunku bagażu pozostającego pod Twoją bezpośrednią opieką oraz zgubienia lub kradzieży z włamaniem,
 • ochronę bagażu pozostawionego w zamkniętym miejscu zakwaterowania.

Ubezpieczenia dodatkowe, które można włączyć za opłatą dodatkowej składki:

 • Sprzęt sportowy – chronimy Twój sprzęt od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży.
 • Karnety i kursy – ubezpieczenie pozwoli Ci otrzymać zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych, których nie wykorzystasz z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
 • Wypadek w podróży – obejmuje świadczenie przysługujące bliskim w razie Twojej śmierci w wyniku wypadku w ruchu komunikacyjnym, powietrznym lub wodnym do sumy ubezpieczenia 50.000 zł.

Dodatkowy zakres rozszerzymy również o następujące zdarzenia:

 • Praca fizyczna
 • Terroryzm
 • Choroby przewlekłe (np. choroba wieńcowa, zapalenie stawów, padaczka i inne długotrwałe choroby, których objawy mogą zaostrzyć się w trakcie podróży)
 • Sport – ryzykowne dyscypliny sportowe
 • Sport wyczynowy – ekstremalne dyscypliny sportowe

Centrum Alarmowe Assistance
+48 58 550 7 012

W razie wypadku, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance na numer +48 58 550 7 012. Centrum działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy podać koordynatorowi swoje imię, nazwisko, numer polisy i telefon kontaktowy, a następnie opowiedzieć, co się stało. Koordynatorzy Centrum szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co dalej należy zrobić.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
  dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem
 • leczenia,
  kontakt z najbliższymi krewnymi poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
  inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczeń ERGO Podróż – 16.01.2023
PDF 241 KB
pobierz

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00