Skip to main content

Pakiet Ergo 7

Ubezpieczenia samochodu

Każdy pojazd zarejestrowany w kraju ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zapewnia ono podstawową ochronę na wypadek zdarzeń, które spowodujesz ze swojej winy.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00

Szczegóły ubezpieczenia Ergo 7

W ramach pakietu Ergo 7 oprócz obowiązkowego OC masz do wyboru ubezpieczenia dodatkowe, które ochronią Ciebie i Twój pojazd w przypadkach różnych zdarzeń drogowych. Chcesz zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa na drodze? Sprawdź ofertę ubezpieczeń samochodu w ERGO Hestii. Ubezpieczenia komunikacyjne w pakiecie Ergo 7 kierujemy do osób fizycznych. Ubezpieczamy pojazdy prywatne, niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej i zawodowej. W skład ubezpieczeń wchodzą:

Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124, poz.1152 z późniejszymi zmianami).

OC gwarantuje Ci ochronę finansową w sytuacji, gdy wyrządzisz szkodę innym osobom – w ich mieniu lub im osobiście. Poszkodowany będzie mógł wówczas zaspokoić swoje roszczenia finansowe w ramach Twojej umowy ubezpieczenia OC i w ramach sumy gwarancyjnej, określonej w przepisach prawa.

Kupując OC posiadacza pojazdu w ERGO Hestii, zyskujesz nową usługę w dotychczasowej cenie – Bezpośrednią Likwidację Szkód. Od teraz, gdy ktoś spowoduje kolizję i uszkodzi Twoje auto, nie musisz kontaktować się z towarzystwem ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. ERGO Hestia zajmie się wszystkimi formalnościami i wypłaci Ci odszkodowanie.

Kupując ubezpieczenie OC w ERGO Hestii możesz wybrać spośród trzech wariantów. Pozwala to na rozszerzenie zakresu ochrony o ubezpieczenia dodatkowe (dobrowolne), dostępne w wariancie II i III.

Assistance

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu, które wystąpiły nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczonego, a ponadto miały charakter losowy i niepewny. Mówimy tu o sytuacjach takich jak:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz,
 • pożaru, zalania, gradobicia, wybuchu lub nagłego działania sił przyrody, a także działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
 • przegryzienie kabli przez zwierzę,
 • uszkodzenia przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy (zgodnie z definicją zawartą w OWU) oraz w Algierii, Maroku, Tunezji, Izraelu i Iranie.

Do szkód powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ERGO Hestia wprowadza udział własny w wysokości 1000 zł. Udział własny nie dotyczy sytuacji, w której szkoda powstała w wyniku zderzenia się pojazdów oraz nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu.

ERGO Hestia przygotowała dla Ciebie ubezpieczenie AC o szerokim, elastycznym zakresie, które możesz łatwo dopasować do Twoich potrzeb. AC w ERGO Hestii możesz wybrać spośród trzech wariantów:

 • I wariant od szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu,
 • II wariant od utraty lub uszkodzenia pojazdu z założeniem wprowadzenia konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
 • III wariant z zakresem od wszystkich zdarzeń AllRisk, gdzie w zakresie nie ma konsumpcji sumy ubezpieczenia i jest rozszerzenie o Stałą Sumę Ubezpieczenia pojazdu przez 12 miesięcy.

W II wariancie jest możliwość wyboru naprawy pojazdu w zakresie:

 • kosztorysowym – odszkodowanie jest wypłacane w formie pieniężnej, na podstawie sporządzonego kosztorysu naprawy szkód,
 • Sieci Partnerskiej – szkoda likwidowana jest bezgotówkowo poprzez naprawę w warsztacie partnerskim ERGO Hestii na częściach fabrycznie nowych zamiennych. W ramach tego wariantu otrzymujesz samochód zastępczy na cały okres naprawy, a także 3-lertnią gwarancję po naprawie,
 • serwisowym – ten wariant pozwala Ci dokonać naprawy w oparciu o oryginalne części producenta samochodu w Autoryzowanej Stacji Obsługi. W tym wariancie otrzymujesz w zakresie także pojazd zastępczy po kradzieży do 7 dni, wymianę zabezpieczeń, parkowanie pojazdu po szkodzie oraz wyposażenie dodatkowe w pojeździe do sumy 4.000 PLN.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w czasie jazdy po drogach publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju w czasie podróży.

Ubezpieczenie obejmuje także nieszczęśliwe wypadki, do których doszło w czasie bieżącej obsługi pojazdu wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości (np. tankowanie benzyny, ładowanie czy pakowanie bagażu).

Ubezpieczenie obejmuje:

 • uszczerbek na zdrowiu, np. złamanie ręki, skręcenie stawu, utratę wzroku,
 • pokrycie kosztów leczenia w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych,
 • pokrycie kosztów zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i przedmiotów ortopedycznych,
 • utratę życia przez kierowcę lub pasażerów pojazdu,
 • czasową utratę zdolności do wykonywania pracy lub nauki.

Do wyboru są trzy warianty różniące się sumą ubezpieczenia – 10.000 PLN, 30.000 PLN i 60.000 PLN.

Car Assistance

W ramach ubezpieczenia Car Assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty udzielenia natychmiastowej pomocy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również pod domem. Ochrona obejmuje nawet transport roweru do domu lub serwisu rowerowego.

Usługa Assistance przysługuje w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

 • zderzenie się pojazdów,
 • nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
 • wandalizm,
 • zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami i zwierzętami z zewnątrz pojazdu,
 • pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody,
 • nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
 • kradzież pojazdu lub jego części.

Oferujemy Ci kilka wariantów ubezpieczenia, by móc dokładnie dopasować je do Twoich potrzeb – podstawowy Wypadek, Awaria i najszerszy Turbo.

Wariant Wypadek i Awaria obejmuje m. in.:

 • holowanie pojazdu na odległość 500 km w Polsce i 250 km za granicą (limity łączą się)
 • pojazd zastępczy w razie awarii lub wypadku na 5 dni, a w razie kradzieży na 7 dni,
 • pomoc w przypadku rozładowanego akumulatora,
 • dowóz paliwa,
 • naprawę w miejscu wystąpienia unieruchomienia lub awarii,
 • pomoc w celu kontynuacji podróży,
 • awaryjne otwarcie pojazdu,
 • pomoc przy wymianie koła.

Otrzymasz od nas informacje niezbędne do dalszej podróży, a także gwarancję zorganizowania bezpłatnego noclegu, parkingu strzeżonego lub zmiennika kierowcy.

Wariant Turbo posiada ponadto:

 • holowanie pojazdu bez limitu kilometrów zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • pojazd zastępczy – aż do 20 dni w razie kradzieży, 15 dni w razie wypadku i 10 dni w razie awarii.

Ubezpieczenia dodatkowe, które można włączyć za opłatą dodatkowej składki:

Ubezpieczenie szyb:

 • obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby czołowej, przedniej szyby panoramicznej, szyby tylnej lub szyb bocznych, w wyselekcjonowanych punktach obsługi na terenie Polski,
 • Zakres terytorialny – Europa (możliwość skorzystania z wymiany szyb w warsztacie w Polsce, nawet, gdy szkoda będzie miała miejsce na terenie Europy),
 • suma ubezpieczenia to 5 tys. Zł,
 • stosujemy części alternatywne, o jakości równej szybie fabrycznej,
 • w ramach ubezpieczenia zwracamy poniesione koszty parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym do wysokości do 300 zł (brutto), jeżeli naprawa lub wymiana szyby w punkcie obsługi nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody,

Holowanie pojazdu:

 • obejmuje organizację i pokrycie kosztów holowania pojazdów w razie ich zderzenia się z Twojej winy,
 • odbywa się z miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez uczestników zderzenia na terytorium Polski, maksymalnie do 150 km dla każdego pojazdu,
 • może obejmować pojazd ubezpieczony oraz pojazdy, które się z nim zderzyły – jeśli zostały uszkodzone, a rozmiar uszkodzeń nie pozwala na bezpieczne kontynuowanie jazdy,
 • suma ubezpieczenia to 2 tys. zł.

Pojazd zastępczy:

 • w razie zderzenia się pojazdów spowodowanego z Twojej winy, obejmuje organizację i pokrycie kosztów wynajęcia oraz dostarczenia pojazdów zastępczych do miejsca zderzenia lub wynajęcia pojazdów zastępczych i transportu kierowców i pasażerów, którzy brali udział w zderzeniu
 • przysługuje na maksymalnie 3-dniowy okres naprawy, jeśli Twój pojazd został uszkodzony,
 • suma ubezpieczenia to 3 tys. zł.

Telefoniczny asystent prawny:

 • obejmuje udzielenie telefonicznych porad prawnych związanych z ubezpieczonym pojazdem

Ochrona utraty zniżki w OC:

 • jeśli w okresie ubezpieczenia dojdzie do zgłoszenia jednej szkody, to wyliczając wysokość składki z tytułu kolejnej umowy ubezpieczenia OC w ERGO Hestii zachowamy Twoją dodatkową zniżkę za dotychczasowy przebieg ubezpieczenia.

Bagaż:

 • obejmuje utratę, zniszczenie oraz uszkodzenie bagażu, np. telefonu, tabletu czy kluczy – w codziennym użytkowaniu i w podróży,
 • suma ubezpieczenia wynosi 10.000 PLN,
 • ochrona obejmuje zarówno przedmioty przewożone wewnątrz pojazdu, jak i w bagażnikach zewnętrznych odpowiednio zamkniętych.

Ochrona prawna:

 • ochrona obejmuje koszty i wydatki, ponoszone przez Ciebie dla ochrony swoich interesów prawnych związanych z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu,
 • zakres ochrony obejmuje doradztwo prawne, zastępstwo procesowe, zwrot niezbędnych kosztów poniesionych m.in. z tytułu wynagrodzenia adwokata czy tłumaczenia dokumentów.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komunikacyjnego ERGO 7 – 16.01.2023
PDF 241 KB
pobierz

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00