Skip to main content

Instalacje fotowoltaiczne w ostatnich latach stały się częstym elementem krajobrazu. Korzystają z nich nie tylko firmy, ale również osoby prywatne.

Koszt materiałów i instalacji paneli fotowoltaicznych sięga od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. To dlatego tak bardzo ważne jest ich ubezpieczenie, ponieważ już przy drobnych uszkodzeniach lub kradzieży musimy się liczyć z większymi wydatkami.

Panele fotowoltaiczne – definicja i korzyści dla użytkownika

Panele fotowoltaiczne to urządzenia, które wychwytują energię słoneczną i przetwarzają ją w energię elektryczną. Zasila ona urządzenia i sprzęty gospodarstwa domowego. Panele fotowoltaiczne składają się z połączonych ze sobą małych ogniw słonecznych, wykonanych z materiału półprzewodnikowego. Kiedy promienie słoneczne na nie padają, powstaje pole elektryczne i wytwarzana jest energia. Istotne jest to, że ogniwa fotowoltaiczne nie potrzebują bezpośredniego światła słonecznego do pracy i mogą produkować energię elektryczną także w pochmurne dni.

Panele fotowoltaiczne zapewniają duże oszczędności dzięki obniżeniu kosztów energii elektrycznej. Możemy na nich także zarabiać. Polskie przepisy prawne pozwalają na sprzedaż energii. Inną zaletą paneli fotowoltaicznych jest fakt, iż są one przyjazne dla środowiska, zmniejszając nasz ślad węglowy.

zakres ubezpieczenie fotowoltaiki

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej – przed czym chroni?

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych obejmuje odszkodowanie w związku z różnego rodzaju zdarzeniami. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • działanie sił naturalnych – np. grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, zapadanie się ziemi i zalanie,
 • szkody wywołane przez osoby trzecie – np. wandalizm, dewastacja, kradzież paneli lub ich elementów,
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej i usuwania pozostałości po szkodzie,
 • szkody związane z postępem technologicznym – gdy ze względu na uszkodzenie lub kradzież nie można zastąpić elementów instalacji fotowoltaicznej dotychczasowymi, lecz możliwa jest tylko ich zamiana na nowsze i droższe.

Ochrona ubezpieczeniowa paneli fotowoltaicznych jest dostępna przy wykupieniu odpowiedniego wariantu polisy mieszkaniowej. Jej zakres może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

kiedy dostaniemy pieniądze z ubezpieczenie fotowoltaiki

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej – kiedy uzyskamy świadczenie?

Odszkodowanie za instalację fotowoltaiczną uzyskamy tylko w określonych przypadkach. Doskonałym tego przykładem jest ubezpieczenie pozakomunikacyjne ERGO7 od ERGO Hestia, które można rozszerzyć o panele fotowoltaiczne.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia można wyczytać, że ochrona fotowoltaiki obejmuje kolektory słoneczne wraz z instalacją, ogniwa fotowoltaiczne (słoneczne) i instalację fotowoltaiczną usytuowane i zamontowane na domu, budynku gospodarczym, domku letniskowym lub na posesji będącej miejscem ubezpieczenia. Gdy spełniają one te warunki, ich wartość uwzględniana jest w sumie ubezpieczenia domu lub domku letniskowego.

Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową nie mogą zostać objęte kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne (słoneczne) i instalacja fotowoltaiczna umieszczone na domu w budowie lub budynku gospodarczym w budowie bądź także przy domu w budowie lub budynku gospodarczym w trakcie budowy.

W przypadku mieszkań ERGO Hestia zapewnia z kolei świadczenie za szkody na instalacji fotowoltaicznej usytuowanej:

 • na dachu budynku wielomieszkaniowego, na których montaż została wydana zgoda wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, a są wyłączną własnością Ubezpieczonego lub jego osób bliskich wspólnie z nim prowadzących gospodarstwo domowe,
 • na posesji przy ubezpieczonym mieszkaniu, przeznaczonej do wyłącznego użytkowania Ubezpieczonego.

U tego ubezpieczyciela możliwe jest zatem ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych niezależnie od metody ich montażu. Ochroną można objąć bowiem zarówno instalacje zamontowane na posesji przy domu lub mieszkaniu, jak i na dachach domów i budynków mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku, z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia skreślony został zatem warunek trwałego usytuowania i zamontowania instalacji.

Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość skorzystania zwrotu za zakup energii elektrycznej niespożytkowanej ze względu na przerwę w działaniu instalacji fotowoltaicznej, w związku z jej uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Propozycja ubezpieczycieli może się w tej kwestii różnić, jeśli chodzi o maksymalny okres i kwotę zwrotu. W ERGO Hestia jest to nawet 90 dni, przy maksymalnym odszkodowaniu 2500 złotych.

zawieranie ubezpieczenia na fotowoltaikę

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej – inne ważne informacje

Jeżeli chodzi o okres ochrony paneli fotowoltaicznych, trwa on tak długo, jak wynika to z polisy mieszkaniowej. Tę najczęściej wykupujemy na 1 rok. Po tym czasie niezbędne jest jej przedłużenie w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym lub wybór innego.

Choć roczna ochrona paneli fotowoltaicznych kosztuje zwykle tyle, co zakup pojedynczego ogniwa, to inwestycja w polisę mieszkaniową z takim rozszerzeniem może okazać się znacznie bardziej opłacalna, ze względu na wysoki poziom ryzyka. W kwestii kwoty odszkodowania, jaką możemy uzyskać przy ubezpieczeniu fotowoltaiki, pod uwagę jest brana wycena paneli przez rzeczoznawcę. Ma to wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Jednocześnie ubezpieczyciel może wyznaczyć limity odpowiedzialności dla paneli fotowoltaicznych. Górna granica odszkodowania może być w związku z tym niższa od wartości zniszczonych lub skradzionych paneli. Tego typu limity są ponadto powiązane z różnymi rodzajami zdarzeń.

Przykładowo gdy dla zdarzeń naturalnych górna granica odszkodowania wynosi 50.000 złotych, to dla kradzieży będzie to już mniej – 25.000 zł, a dla uszkodzeń części szklanych – tylko 15.000 złotych. Dlatego tak istotne jest zapoznanie się z warunkami ochrony paneli fotowoltaicznych.

Wyłączenia z odpowiedzialności przy ubezpieczeniu paneli fotowoltaicznych

Ważną informacją dla wszystkich właścicieli instalacji fotowoltaicznych jest to, kiedy nie uzyskamy odszkodowania związanego z jej uszkodzeniem lub kradzieżą. Wyłączenia, o których mowa, mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Przykładowo w pakiecie ubezpieczeń ERGO7 od ERGO Hestia są one następujące:

 1. gdy Ubezpieczony lub osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządził szkodę na panelach fotowoltaicznych umyślnie,
 2. gdy Ubezpieczony wyrządził szkodę na panelach fotowoltaicznych w wyniku rażącego niedbalstwa,
 3. jeśli szkody na fotowoltaice powstały w wyniku działalności ludzkiej, która doprowadziła do osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przewrócenie się rosnących drzew, anten, żurawi budowlanych, budynków, budowli albo ich części,
 4. gdy uszkodzenia paneli fotowoltaicznych wynikały z systematycznego (czyli regularnego i powtarzalnego) działania hałasu, wibracji, dymu, temperatury, wody lub czynników atmosferycznych,
 5. jeśli panele fotowoltaiczne zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę, działania energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego, działania broni biologicznej, chemicznej oraz wskutek skażenia chemicznego lub biologicznego,
 6. gdy szkody na panelach fotowoltaicznych zostały wyrządzone w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, innych środków odurzających lub leków o podobnym działaniu.