Skip to main content

Nieruchomość to jeden z najważniejszych majątków, bez którego nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej. To często także, jednocześnie, miejsce zamieszkania przedsiębiorcy i jego rodziny. Taka nieruchomość może mieć bowiem wydzielone powierzchnie do celów prowadzenia biznesu.

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której, ze względu na określone wydarzenia, nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie firmy, a dodatkowo cierpią na tym bliskie osoby. W takim przypadku można jednak skorzystać ze specjalnej polisy ubezpieczeniowej – SOS assistance.

Czym jest SOS assistance?

SOS assistance to ubezpieczenie, które ma zapewnić osobie poszkodowanej organizację i pokrycie kosztów pomocy, gdy uszkodzony lub zniszczony zostanie budynek albo lokal objęty polisą, przez co niemożliwe będzie zamieszkiwanie w nim, jak i prowadzenie działalności gospodarczej. Pakiet dostępnych świadczeń obejmuje nie tylko lokum zastępcze, ale również profesjonalną pomoc w niemal wszystkich najważniejszych aspektach.

Ubezpieczenie SOS assistance jest skierowane przede wszystkim do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którym zależy na kompleksowej ochronie swojego majątku prywatnego i firmowego. To unikatowe rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie szeregu problemów interpretacyjnych, jeśli chodzi o ewentualne późniejsze dochodzenie odszkodowań i świadczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej.

Dlaczego warto skorzystać z SOS assistance?

SOS assistance gwarantuje spokój prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki niemu nieumyślne zniszczenie mienia lub działanie czynników losowych nie będzie już miało wpływu na wyniki osiągane przez firmę czy życie rodzinne.

Polisa SOS assistance pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów, które trzeba byłoby ponieść na skorzystanie z usług niezbędnych do tego, by rozpocząć prace renowacyjne w uszkodzonym lub zniszczonym lokalu. Takie ubezpieczenie można elastycznie dopasować do potrzeb firmy.

Ponadto istnieje opcja skorzystania ze świadczeń zarówno w odniesieniu do mienia prywatnego, jak i firmowego. To bardzo ważne, ponieważ przy prowadzeniu działalności gospodarczej w lokalu jednocześnie mieszkalnym, nie jest możliwe precyzyjne określenie, która jego część i w jakiej proporcji służyła firmie.

zasady przydzielenia lokalu zastepcznego z ubezpieczenia sos

SOS assistance a lokum zastępcze

SOS assistance to ubezpieczenie, które zapewnia przede wszystkim zakwaterowanie zastępcze w razie braku możliwości przebywania w danej nieruchomości ze względu na powódź, pożar i inne zdarzenia losowe, jak i kradzież z włamaniem. Chroni ono zatem przedsiębiorców przed brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez określony czas.

W przypadku zdarzeń losowych limity SOS assistance są bardzo wysokie. Towarzystwo ubezpieczeniowe, takie jak np. Ergo Hestia, zapewniają bowiem takie lokum nawet na okres 1 roku. Jeśli chodzi natomiast o kradzież z włamaniem – jest to zwykle dłużej niż 1 doba (w Ergo Hestia – 2 dni). Powinno to wystarczyć na przeprowadzenie czynności policyjnych, wymianę drzwi i zamków czy też dodatkowe doposażenie lokalu.

inne elementy ubezpieczenia sos assistance dla nieruchomości

Pozostałe świadczenia w ramach SOS assistance

SOS assistance to ubezpieczenie, którego zakres jest znacznie szerszy niż zapewnienie lokalu zastępczego. Zapewnia ono bowiem kompleksową pomoc dopasowaną do sytuacji poszkodowanych osób. Przykładowo: w ramach SOS assistance dostępnego w ERGO Hestia można skorzystać dodatkowo z:

 • dozoru mienia w celu zapobiegnięcia dodatkowych szkód (w tym kradzieży),
 • transportu mienia do lokalu zastępczego lub innego miejsca wskazanego ubezpieczycielowi,
 • przewozu ubezpieczonego i jego bliskich osób do wskazanego miejsca oraz z powrotem – do lokalu objętego polisą, wraz z bagażami podręcznymi,
 • transportu dzieci do szkoły, żłobka lub przedszkola wraz z pełnoletnim opiekunem, do wskazanej przez ubezpieczonego placówki edukacyjnej,
 • gdy ubezpieczony wraz z bliskimi przebywa poza miejscem ubezpieczenia (np. w trakcie prywatnego wyjazdu lub podróży służbowej) – pokrycie kosztów transportu z lokalizacji pobytu do ubezpieczonego lokalu.

Ubezpieczenie SOS assistance obejmuje jednak nie tylko pomoc ubezpieczonemu i jego bliskim. Ochroną są bowiem objęte także zwierzęta domowe. Są to takie świadczenia jak opieka nad zwierzętami domowymi pozostawionymi w miejscu pobytu, ich przewóz do innego opiekuna czy też do hotelu dla zwierząt i z powrotem (w tym ostatnim przypadku mamy jednak do czynienia z limitem określonym na 3 dni).

ubezpieczenie dla zwierząt domowych

SOS assistance – czy ubezpieczenie jest limitowane?

Warto mieć na uwadze to, że zapewnienie lokum zastępczego, jak i inne, dodatkowe usługi dostępne są w limitach wskazanych w tabelach ubezpieczycieli albo do wyczerpania się sumy ubezpieczenia. Ponadto z SOS assistance można skorzystać zwykle tylko raz w okresie ochrony.

SOS assistance – wyłączenia

Ubezpieczenie SOS assistance posiada pewne wyłączenia wynikające z jego charakteru, jak i generalne – określone w OWU. Jeśli chodzi o te pierwsze, świadczenia z tytułu polisy nie jest dostępne w przypadku, gdy szkoda na nieruchomości wynika z:

 • awarii sprzętu objętego gwarancją lub odpowiedzialnością sprzedawcy,
 • braku uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych sprzętów i instalacji, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu niezbędnych akcesoriów czy też środków niezbędnych do obsługi urządzenia,
 • kosztów usług, które do czasu uzyskania pomocy Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do świadczenia poniosła samodzielnie, bez uzgodnienia ich z Centrum Alarmowym.

SOS assistance nie dotyczy ponadto usług związanych z konserwacją urządzeń technicznych, rzeczy osobistych, wyposażenia lub elementów wykończenia, jak i szkód powstałych w wyniku rozłączenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń wodno-kanalizacyjnych, których naprawy powinny dokonać właściwe służby publiczne lub administrator budynku.

Jeśli chodzi natomiast o generalne wyłączenia odpowiedzialności, są one związane m.in. z sytuacjami, w których szkoda:

 • została wyrządzona przez ubezpieczonego lub bliskie mu osoby umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • wynikała z systematycznego (czyli regularnego i powtarzalnego) działania hałasu, wibracji, dymu, temperatury, wody lub czynników atmosferycznych,
 • była związana z działaniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjątkowym, strajkami, zamieszkami, aktami terroryzmu lub sabotażu,
 • była efektem działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego,
 • została wyrządzona przez ubezpieczonego po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
 • powstała w mieniu pozyskanym przez ubezpieczonego lub bliskie mu osoby w wyniku przestępstwa.