Skip to main content

Ubezpieczenie komunikacyjne to rodzaj ubezpieczenia związanego z posiadaniem oraz użytkowaniem pojazdów. Odpowiednio dopasowany zakres pozwala nie tylko na ochronę przed odpowiedzialnością cywilną za spowodowanie szkód, ale także zabezpieczy przed skutkami zdarzeń losowych związanych z korzystaniem z pojazdu.

Od czego się ubezpieczamy przy ubezpieczeniu komunikacyjnym?

Szeroki zakres ochrony to główna cecha najlepszego ubezpieczenia komunikacyjnego. Wykupując polisę, nie musimy się w takim przypadku martwić o skutki zdarzeń w podróży i podczas postoju. W ramach ubezpieczenia komunikacyjnego ubezpieczymy się m.in. od:

 1. Utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu (ubezpieczenie AC – autocasco). Ubezpieczenie AC gwarantuje pomoc m.in. w razie:
  • zdarzenia z udziałem innego pojazdu,
  • uszkodzenia pojazdu związanego z najechaniem na inny obiekt lub zwierzę,
  • uszkodzenia pojazdu przez wandali,
  • uszkodzenia pojazdu w wyniku zdarzeń losowych (jak np. powódź lub pożar),
  • kradzieży pojazdu w całości lub też jego poszczególnych elementów (np. opon, fotelika dla dziecka, radia samochodowego).
 2. Odpowiedzialności cywilnej (OC) – w razie wyrządzenia szkód na mieniu i osobach jako kierowca.
 3. Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. W ramach ubezpieczenia – w przypadku zdarzenia drogowego – możemy liczyć na odszkodowanie w związku ze:
  • śmiercią kierowcy albo pasażerów pojazdu,
  • uszczerbkiem na zdrowiu w trakcie podróży,
  • poniesionymi kosztami leczenia szpitalnego, a także zakupu leków i innych produktów medycznych,
  • czasową utratą możliwości wykonywania pracy lub nauki.

warunki umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie komunikacyjne w różnych wariantach

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej kształtuje ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego. Zwykle występuje ono w kilku wariantach. Pozwala to na idealne dopasowanie go do potrzeb i możliwości finansowych. Także w Hestii ubezpieczenie komunikacyjne ma trzy różne warianty, jeśli chodzi o AC, OC i NNW. Obrazuje to poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Wariant ubezpieczenia i jego zakres ochrony

*

**

***

AC

Utrata pojazdu

Utrata i uszkodzenie pojazdu

All risk

NNW

Kierowcy i pasażerów na sumę 5000 zł

Kierowcy i pasażerów na sumę 15000 zł

Kierowcy i pasażerów na sumę 60000 zł

OC

OC posiadacza pojazdu zgodnie z ustawą OC

OC posiadacza pojazdu zgodnie z ustawą OC, ubezpieczenie szyb, holowanie pojazdu, Telefoniczny Asystent Prawny

OC posiadacza pojazdu zgodnie z ustawą OC, ubezpieczenie szyb, holowanie pojazdu, Telefoniczny Asystent Prawny, pojazd zastępczy, ochrona utraty zniżki

W przypadku AC warianty ubezpieczenia Ergo 7 prezentują się następująco:

Rodzaj ubezpieczenia AC Zakres ochrony
* 1) Utrata pojazdu:

– pojazd zastępczy po kradzieży,

– szkoda całkowita i kradzież pojazdu.

** 1) Utrata pojazdu:

– pojazd zastępczy po kradzieży,

– szkoda całkowita i kradzież pojazdu.

2) Utrata i uszkodzenie pojazdu:

– szkoda częściowa i kradzież elementów pojazdu,

– wymiana zabezpieczeń w pojeździe.

*** 1) Utrata pojazdu:

– pojazd zastępczy po kradzieży,

– szkoda całkowita i kradzież pojazdu.

2) Utrata i uszkodzenie pojazdu:

– szkoda częściowa i kradzież elementów pojazdu,

– wymiana zabezpieczeń w pojeździe.

3) Ochrona wyposażenia dodatkowego pojazdu.

4) Wymiana amortyzatorów, kompletu felg aluminiowych oraz opon parami.

5) Inne zdarzenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia (w tym np. szkody wyrządzone w pojeździe nieumyślnie przez kierowców oraz pasażerów czy też samoczynne stoczenie się pojazdu).

6) Gwarancja stałej sumy ubezpieczenia.

Warto dodać także, że ubezpieczenie NNW w Ergo Hestii gwarantuje w każdym wariancie odszkodowanie w razie zgonu i trwałego uszczerbku na zdrowiu, czasowej utraty zdolności do pracy i nauki oraz pokrycie kosztów leczenia na całym świecie. Jedyną różnicą jest tutaj tylko suma ubezpieczeniowa.

Dodatkowe świadczenia w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego

Oferta ubezpieczenia komunikacyjnego każdego towarzystwa ubezpieczeniowego może być poszerzona o szereg świadczeń dodatkowych. Zapewnia to komfort każdego kierowcy i pasażerów. Przykładowo – w ramach ubezpieczenia Ergo 7 z Hestii możliwe jest uzyskanie takich dodatkowych świadczeń, jak:

 1. Ochrona utraty zniżki AC – po jednej szkodzie w ciągu trwania polisy możemy dzięki temu liczyć na to, że nasza zniżka za bezszkodową jazdę nie ulegnie podwyższeniu w kolejnym roku.
 2. Ochrona bagażu – a więc np. telefonu, laptopa, kluczy – w związku z ich utratą lub zniszczeniem w trakcie podróży.
  • W ubezpieczeniu bagażu Ergo 7 możemy liczyć na odszkodowanie za przedmiot zgodnie z jego wartością odtworzeniową. Wyjątkiem w takim przypadku jest utracona gotówka, którą odzyskamy w wartości nominalnej (przy czym wartość nominalną waluty obcej ustala się zgodnie z kursem średnim NBP obowiązującym w dniu powstania szkody).
  • Drugim wyjątkiem są klucze. W tej sytuacji odszkodowanie wypłacane jest w kwocie obejmującej koszt wymiany zamków i przekodowanie immobilizera.
 3. Car Assistance – obejmuje np. naprawę ogumienia w podróży, podładowanie akumulatora, holowanie pojazdu, dostarczenie pojazdu zastępczego w razie awarii lub zdarzenia drogowego.
 4. Ochrona prawna – pozwala na zabezpieczenie interesów właścicieli, kierowcy i pasażerów w postępowaniach procesowych związanych z posiadaniem, a także z korzystaniem z pojazdu.

W ramach ochrony prawnej możemy liczyć na pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego do minimalnej stawki obowiązującej zgodnie z przepisami na terenie Polski. Zwrot takich kosztów obejmuje także podatek VAT, jeśli osoba objęta ochroną ubezpieczeniową nie ma prawa do jego odliczenia.

Oprócz tego w przypadku NNW ochrona kierowcy i pasażerów zostaje rozszerzona o zdarzenia, które wystąpiły w trakcie wsiadania oraz wysiadania z pojazdu, a także jego bieżącej obsługi (np. mycia lub tankowania paliwa). Możemy zatem śmiało stwierdzić, że ubezpieczenie komunikacyjne Ergo 7 jest jednym z najszerszych ubezpieczeń tego typu, jeśli chodzi o zakres ochrony.

Ubezpieczenie komunikacyjne – czego nie obejmuje?

Zanim zawrzemy umowę z ubezpieczycielem, powinniśmy pamiętać o wyłączeniach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dzięki temu nie zostaniemy zaskoczeni przy wystąpieniu do ubezpieczyciela z wnioskiem o uzyskanie określonego świadczenia. Takie ubezpieczenie komunikacyjne nie pokrywa bowiem wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem pojazdu. Dotyczy to przede wszystkim przypadków szkód w pojeździe:

 • wyrządzonych w związku z umyślnym działaniem ubezpieczonego lub osoby, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wynikających z rażącego niedbalstwa,
 • związanych z użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • powstałych w toku załadowywania lub rozładowywania ładunku albo bagażu, a także przez przewożony ładunek albo bagaż,
 • powstałych w sytuacji, w której kierujący był pod wpływem alkoholu, narkotyków czy też określonych leków, po których spożyciu prowadzenie pojazdu jest prawnie zabronione.

jak zgłosić stłuczkę przez telefon

Składka ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu komunikacyjnym – od czego zależy?

Wysokość składki ubezpieczeniowej decyduje często o wyborze oferty ubezpieczenia komunikacyjnego konkretnego ubezpieczyciela. Wśród podstawowych czynników, które mają wpływ na ostateczną wysokość składki, możemy wyróżnić:

 • sposób płatności składki (jednorazowo lub w ratach),
 • zakres ubezpieczenia oraz wybór wariantów,
 • ocena poziomu ryzyka klienta (na podstawie historii – znaczenie ma tutaj np. to, czy i kiedy wcześniej były zgłaszane przez nas szkody w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego),
 • historia umów ubezpieczeniowych zawieranych u danego ubezpieczyciela.

Dodatkowo część składki za ubezpieczenie komunikacyjne obejmująca AC zależy m.in. od:

 • marki i modelu oraz roku produkcji pojazdu,
 • miejsca zameldowania ubezpieczonego (składka AC może się różnić w zależności od regionu),
 • wieku ubezpieczonego oraz okresu, przez który ma on prawo jazdy w danej kategorii,
 • dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia (bezszkodowa kontynuacja ubezpieczenia pozwala na przyznanie zniżek),
 • posiadanie innych polis np. ubezpieczenia mieszkania.

Zasady wypłaty świadczenia w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego

Świadczenia w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego wypłacane są bezpośrednio ubezpieczonemu. Wyjątkiem jest tutaj tylko świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczyciel wypłaca je osobie uprawnionej, wyznaczonej uprzednio przez ubezpieczonego. Gdy taka osoba nie zostanie jednak wyznaczona, świadczenie przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej. W Ergo Hestii kolejność jest następująca:

 1. małżonek osoby zmarłej – w całości,
 2. dzieci osoby zmarłej – w równych częściach,
 3. rodzice osoby zmarłej – w równych częściach,
 4. inni spadkobiercy osoby zmarłej – w równych częściach.

zapłać za ubezpieczenie przez internet

Jak skorzystać z ubezpieczenia komunikacyjnego?

Aby skorzystać z ubezpieczenia komunikacyjnego przy wystąpieniu danego zdarzenia, należy powiadomić ubezpieczyciela o szkodzie na jeden z kilku sposobów. W Ergo Hestii możemy skorzystać przede wszystkim z dostępnego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę centrum alarmowego. Oprócz tego zgłoszenia szkody dokonamy, korzystając z indywidualnego konta pod adresem ihestia.ergohestia.pl, formularza na stronie www.ergohestia.pl lub przy pomocy przedstawiciela ERGO Hestii.